Szkolenie BHP  dla studentów I roku – terminy kursu poprawkowego w r.a. 2017/2018.

Harmonogram:

26 stycznia – 27 luty 2018 r., przeprowadzenie kursu poprawkowego i testu BHP,

szkolenie teoretyczne:

 – 26 stycznia 2018 r.,  godz. 12.00 – otwarcie dostępu do dwóch teoretycznych (e-learningowych) szkoleń  poprawkowych (szkolenie poprawkowe bhp dla studentów studiów stacjonarnych 2017/2018 oraz szkolenie poprawkowe bhp dla studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018).

– 27 luty 2018., godz. 12.00  zamknięcie szkolenia teoretycznego (testu).


23 stycznia 2018r., uruchomienie przez UCI modułu zapisów na szkolenie praktyczne (z udzielania pierwszej pomocy) w ramach szkolenia BHP studentów z kierunków stacjonarnych realizowanego w terminie listopad-grudzień 2017 (dla osób, które zaliczyły część teoretyczną, a nie zrealizowały szkolenia praktycznego). Studenci z kierunków niestacjonarnych nie realizują poprawkowego szkolenia z pierwszej pomocy.


26 stycznia – 27 luty 2018r., uruchomienie przez UCI zapisów  na szkolenie praktyczne BHP w ramach szkolenia poprawkowego  BHP dla studentów studiów stacjonarnych 2017/2018. Szkolenie  poprawkowe teoretyczne (e-learningowe) bhp dla studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018.


 

SZKOLENIA BHP dla studentów i DOKTORANTÓW I roku studiów

w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów:
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

UWAGA!!!

Szkolenie BHP składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

 Terminy:

 1. Część teoretyczna szkolenia BHP realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

 1. Część praktyczna szkolenia BHP realizowana jest na Wydziale nauk o Ziemi

od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.*

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do części praktycznej szkolenia BHP jest zaliczenie szkolenia teoretycznego (e-learningowego) BHP poprzez indywidualne konto studenta w  e-dziekanacie.

http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

Przebieg szkolenia

 1. W celu rozpoczęcia szkolenia należy zalogować się na indywidualnym koncie studenta/doktoranta w edziekanacie, a następnie wybrać zakładkę „Szkolenie bhp” w terminie po 6 listopada 2017 r.
 2. Szkolenie teoretyczne odbywa się e-learningowo i składa się z pięciu modułów
  (1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, 2. Bhp w pomieszczeniach uczelni, 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy 4. Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska).
 3. Po zapoznaniu się z treściami szkolenia teoretycznego (e-learningowego) bhp z części teoretycznej należy przystąpić do testu zaliczeniowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik szkolenia przystępuje do części praktycznej szkolenia BHP.
 4. Jeżeli student nie zaliczy testu zaliczeniowego z części teoretycznej (e-learningowej) w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 5. Część teoretyczna szkolenia BHP realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
 6. W celu odbycia szkolenia praktycznego należy zalogować się do systemu zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1.
 7. Szkolenie praktyczne BHP odbywa się na Wydziale nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16.
 8. Szkolenie praktyczne BHP polega na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej
 9. Część praktyczna realizowana jest od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.
 10. Jeżeli student nie zaliczy testu szkolenia praktycznego w pierwszym podejściu przysługują mu kolejne, dodatkowe podejścia aż do osiągnięcia pełnej efektywności.
 11. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części praktycznej jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.
 12. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu zaliczeniowego na platformie e-lerningowej student zalicza test poprawkowy w ustalonym przez organizatorów terminie sesji poprawkowej.
 13. Zaliczenie szkolenia bhp jest odnotowywane przez upoważnianego pracownika dziekanatu w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta poprzez wbicie pieczątki „szkolenie bhp zaliczono” i następuje po zdaniu indeksu i karty na koniec sesji poprawkowej semestru zimowego.
 14. Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę e-learningową, powinien skontaktować się z p. mgr Mariuszem Sikorą do dnia 30 listopada 2017 r. (e–mail: mariusz.sikora@usz.edu.pl) z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.
 15. W przypadku braku dostępu do szkolenia elerningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres konrad.mielko@usz.edu.pl z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

Podstawa Prawna

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

ZAŁĄCZNIK 1