SZKOLENIA BHP

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
I ROKU STUDIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)
od 20 listopada 2018 r., od godz. 12.00
do 20 grudnia 2018 r., do godz. 24.00

2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16 a.

Dostępne terminy szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, niestacjonarnych pierwszego stopnia, niestacjonarnych jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich
odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie:
od 20 listopada 2018 r., od godz. 12.00
do 20 grudnia 2018 r., do godz. 24.00

 

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA BHP

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla studentów studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

A. PRZEBIEG SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

1. W celu rozpoczęcia szkolenia należy po 20 listopada 2018 r. zalogować się na indywidualnym koncie studenta/doktoranta w e-dziekanacie, a następnie wybrać zakładkę „Szkolenie bhp”.
2. Szkolenie składa się z pięciu modułów (1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, 2. Bhp w pomieszczeniach uczelni, 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy 4. Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska).
3. Po zapoznaniu się z treściami szkolenia bhp należy przystąpić do testu zaliczeniowego (możliwe są dwa podejścia).
4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich przystępują do części praktycznej szkolenia (patrz punkty B 1-6).
5. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 20 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.

B. PRZEBIEG SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

1. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia po zaliczeniu części teoretycznej muszą zalogować się na szkolenie praktyczne zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1.
2. Szkolenie praktyczne odbywa się w pracowni RescuLab na Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 18.
3. Szkolenie praktyczne polega na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej.
4. Dostępne terminy szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej. Uwaga! Ilość grup szkoleniowych jest ograniczona.
5. Termin wybrany przez studenta na szkolenie praktyczne może być zmieniony tylko jeden raz. W razie niestawienia się studenta na szkolenie w wybranym przez niego terminie, ponowne zaliczenie szkolenia BHP będzie możliwe dopiero w sesji poprawkowej.
6. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługują mu kolejne, dodatkowe podejścia aż do osiągnięcia pełnej efektywności.
7. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części praktycznej jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zaliczenie szkolenia bhp jest odnotowywane przez upoważnianego pracownika dziekanatu w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta poprzez wbicie pieczątki „szkolenie bhp zaliczono” i następuje po zdaniu indeksu i karty na koniec sesji poprawkowej semestru zimowego.
2. Szkolenie kończy się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu zaliczeniowego na platformie e-learningowej student zalicza test poprawkowy w ustalonym przez organizatorów terminie sesji poprawkowej.
3. Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę e-learningową, powinien skontaktować się z p. mgr Mariuszem Sikorą do dnia 30 listopada 2018 r. (e–mail: mariusz.sikora@usz.edu.pl) z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.
4. W przypadku innych problemów związanych ze szkoleniem należy skontaktować się z Uniwersyteckim Centrum Edukacji szkoleniabhp@usz.edu.pl z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

 

 

Podstawa Prawna

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.