Szanowni Państwo,

informujemy, że szkolenie poprawkowe z bhp dla studentów, którzy nie zaliczyli tego przedmiotu w sem. zimowym 17/18 oraz dla studentów pierwszego roku z naboru letniego 17/18 odbędzie się w systemie e-learningowym (logowanie  z indywidualnego z konta w e-dziekanacie) w następujących terminach:

część teoretyczna  (szkolenie e-lerningowe) 14-16 maja 2018 r.   

część praktyczna  (szkolenie na WnoZ)  17 i 18 maja 2018 r.

Szkolenie praktyczne odbędzie się w dwóch turach:

17 maja (I szkolenie od 10.00-11.15; II szkolenie od 11.15 do 12.30),

18 maja (I szkolenie od 10.00-11.15; II szkolenie od 11.15 do 12.30),


 

Komunikat dla studentów I roku studiów STACJONARNYCH  – Szkolenie BHP

Przypominamy, iż Szkolenie BHP składa się z dwóch części:

 • Części teoretycznej – (w formie testu na platformie e-learningowej)
 • Części praktycznej –  (w formie egzaminy praktycznego zrealizowanego i zaliczonego w siedzibie WOPR)

Zaliczenie szkolenia BHP (części teoretycznej i praktycznej)  jest obowiązkowe dla wszystkich studentów stacjonarnych I-go roku, w celu uzyskania rejestracji na następny semestr studiów.

Studenci, którzy nie zaliczyli obu części szkolenia: testu z części teoretycznej i egzaminu praktycznego

 1. Muszą obligatoryjnie zaliczyć test z teorii, dostępny na platformie e-learningowej w „Kursie BHP” , po zalogowaniu na konto studenta w systemie e-dziekanat  nie później niż do dnia  8 marca 2018r. (czwartek).
 2. Po pozytywnym zaliczeniu testu teoretycznego, automatycznie udostępniona zostanie możliwość rejestracji na egzamin praktyczny.

Dostępne termin egzaminu praktycznego to:

5 marca 2018r. (poniedziałek)

9 marca 2018r.  (piątek)

Wskazane terminy są ostateczne.

Studenci, którzy zaliczyli część teoretyczną a nie przystąpili do części praktycznej muszą zaliczyć tę część we skazanych poniżej terminach:

5 marca 2018r. (poniedziałek)

9 marca 2018r.  (piątek)

Wskazane terminy są ostateczne.

W celu przystąpienia do egzaminu praktycznego niezbędna jest wcześniejsza rejestracja na jeden z powyższych terminów egzaminu. Rejestracja na wybrany termin dostępna jest w kursie e-learningowym dostępnym przez system e-dziekanat.


Komunikat dla studentów I roku studiów NIESTACJONARNYCH  – Szkolenie BHP

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP, zobligowani są do przystąpienia oraz zaliczenia tylko części teoretycznej. Kurs BHP: „Szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych”.

Część teoretyczna odbywa się (w formie testu na platformie e-learningowej) nie później niż do dnia  8 marca 2018r. (czwartek).

Zaliczenie szkolenia BHP (części teoretycznej)  jest obowiązkowe dla wszystkich studentów niestacjonarnych I-go roku, w celu uzyskania rejestracji na następny semestr studiów.


 

Szkolenie BHP  dla studentów I roku – terminy kursu poprawkowego w r.a. 2017/2018.

Harmonogram:

26 stycznia – 27 luty 2018 r., przeprowadzenie kursu poprawkowego i testu BHP,

szkolenie teoretyczne:

 – 26 stycznia 2018 r.,  godz. 12.00 – otwarcie dostępu do dwóch teoretycznych (e-learningowych) szkoleń  poprawkowych (szkolenie poprawkowe bhp dla studentów studiów stacjonarnych 2017/2018 oraz szkolenie poprawkowe bhp dla studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018).

– 27 luty 2018., godz. 12.00  zamknięcie szkolenia teoretycznego (testu).


23 stycznia 2018r., uruchomienie przez UCI modułu zapisów na szkolenie praktyczne (z udzielania pierwszej pomocy) w ramach szkolenia BHP studentów z kierunków stacjonarnych realizowanego w terminie listopad-grudzień 2017 (dla osób, które zaliczyły część teoretyczną, a nie zrealizowały szkolenia praktycznego).


26 stycznia – 27 luty 2018r., uruchomienie przez UCI zapisów  na szkolenie praktyczne BHP w ramach szkolenia poprawkowego  BHP dla studentów studiów stacjonarnych 2017/2018. Szkolenie  poprawkowe teoretyczne (e-learningowe) bhp dla studentów studiów niestacjonarnych 2017/2018.


 

SZKOLENIA BHP dla studentów i DOKTORANTÓW I roku studiów

w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów:
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

UWAGA!!!

Szkolenie BHP składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

 Terminy:

 1. Część teoretyczna szkolenia BHP realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

 1. Część praktyczna szkolenia BHP realizowana jest na Wydziale nauk o Ziemi

od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.*

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do części praktycznej szkolenia BHP jest zaliczenie szkolenia teoretycznego (e-learningowego) BHP poprzez indywidualne konto studenta w  e-dziekanacie.

http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

Przebieg szkolenia

 1. W celu rozpoczęcia szkolenia należy zalogować się na indywidualnym koncie studenta/doktoranta w edziekanacie, a następnie wybrać zakładkę „Szkolenie bhp” w terminie po 6 listopada 2017 r.
 2. Szkolenie teoretyczne odbywa się e-learningowo i składa się z pięciu modułów
  (1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, 2. Bhp w pomieszczeniach uczelni, 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy 4. Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska).
 3. Po zapoznaniu się z treściami szkolenia teoretycznego (e-learningowego) bhp z części teoretycznej należy przystąpić do testu zaliczeniowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik szkolenia przystępuje do części praktycznej szkolenia BHP.
 4. Jeżeli student nie zaliczy testu zaliczeniowego z części teoretycznej (e-learningowej) w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 5. Część teoretyczna szkolenia BHP realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
 6. W celu odbycia szkolenia praktycznego należy zalogować się do systemu zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1.
 7. Szkolenie praktyczne BHP odbywa się na Wydziale nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16.
 8. Szkolenie praktyczne BHP polega na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej
 9. Część praktyczna realizowana jest od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.
 10. Jeżeli student nie zaliczy testu szkolenia praktycznego w pierwszym podejściu przysługują mu kolejne, dodatkowe podejścia aż do osiągnięcia pełnej efektywności.
 11. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części praktycznej jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.
 12. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu zaliczeniowego na platformie e-lerningowej student zalicza test poprawkowy w ustalonym przez organizatorów terminie sesji poprawkowej.
 13. Zaliczenie szkolenia bhp jest odnotowywane przez upoważnianego pracownika dziekanatu w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta poprzez wbicie pieczątki „szkolenie bhp zaliczono” i następuje po zdaniu indeksu i karty na koniec sesji poprawkowej semestru zimowego.
 14. Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę e-learningową, powinien skontaktować się z p. mgr Mariuszem Sikorą do dnia 30 listopada 2017 r. (e–mail: mariusz.sikora@usz.edu.pl) z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.
 15. W przypadku braku dostępu do szkolenia elerningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres konrad.mielko@usz.edu.pl z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

Podstawa Prawna

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

ZAŁĄCZNIK 1