SZKOLENIA BHP
DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
I ROKU STUDIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów:
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla doktorantów  Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

 

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

 

 1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

 1. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, ul. Mickiewicza 16A.

Dostępne terminy szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie: od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

 

Instrukcja dla uczestników szkolenia BHP

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

Przebieg szkolenia teoretycznego

 1. W celu rozpoczęcia szkolenia należy po 18 listopada 2019 r. zalogować się na indywidualnym koncie studenta/doktoranta w e-dziekanacie, a następnie wybrać zakładkę „Szkolenie bhp”.
 2. Szkolenie składa się z pięciu modułów (1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, 2. Bhp w pomieszczeniach uczelni, 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy 4. Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska).
 3. Po zapoznaniu się z treściami szkolenia bhp należy przystąpić do testu zaliczeniowego (możliwe są dwa podejścia).
 4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej przystępują do części praktycznej szkolenia (patrz punkty B 1-6).
 5. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
 6. Studenci, którzy nie zaliczą szkolenia w powyższym terminie, w celu zaliczenia semestru będą zobowiązani do podejścia do zaliczenia szkolenia w sesji poprawkowej.

 Przebieg szkolenia praktycznego

 1. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego, jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej po zaliczeniu części teoretycznej muszą zalogować się na egzamin praktyczny zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1.
 2. Egzamin praktyczny odbywa się w pracowni RescueLab w budynku Instytutu Nauk o Morzu, ul. Mickiewicza 16A.
 3. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej.
 4. Dostępne terminy egzaminu praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej. Wybrany termin szkolenia można zmienić do 48 godzin przed egzaminem. Nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezaliczeniem całego szkolenia BHP. Uwaga! Ilość grup szkoleniowych jest ograniczona.
 5. Jeżeli w trakcie egzaminu praktycznego student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługują mu kolejne, dodatkowe podejścia aż do osiągnięcia pełnej efektywności.
 6. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.

 

Informacje dodatkowe

 1. Zaliczenie szkolenia bhp jest odnotowywane w systemie Egeria przez upoważnianego pracownika Pracowni Bezpieczeństwa Wodnego RescueLAB, natomiast w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta jest potwierdzane przez pracownika właściwego dziekanatu poprzez wbicie pieczątki „szkolenie bhp zaliczono” i następuje po zdaniu indeksu i karty na koniec sesji poprawkowej semestru zimowego.
 2. Szkolenie kończy się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu zaliczeniowego na platformie e-learningowej lub niestawienia się na egzamin praktyczny, student zalicza test poprawkowy w ustalonym przez organizatorów terminie sesji poprawkowej.
 3. Student lub doktorant Szkoły Doktorskiej, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę e-learningową, powinien skontaktować się mailowo z:
 • Studenci wydziałów: Nauk Ścisłych, Nauk Społecznych, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Teologicznego z mgr Marią Adamczyk, mail: maria.adamczyk@usz.edu.pl
 • Studenci wydziałów: Humanistycznego, Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Prawa i Administracji z mgr Apoloniuszem Kurylczykiem, mail: apoloniusz.kurylczyk@usz.edu.pl

W wiadomości należy podać: wydział, kierunek studiów, imię i nazwisko, nr albumu, wydziału i kierunku studiów oraz opis problemu.

 1. W przypadku braku dostępu do szkolenia e-learningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres konrad.mielko@usz.edu.pl z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

Podstawa Prawna

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

ZAŁĄCZNIK 1. Rejestracja w systemie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

 1. Zarejestruj się na stronie http://system.wopr.szczecin.pl

W formularzu rejestracyjnym podaj:

 • Swoje imię i nazwisko
 • Adres e-mail (pamiętaj, że zakładasz swoje prywatne konto w systemie, używaj imiennego adresu, nie takiego do którego dostęp ma więcej osób niż Ty)
 • Przepisz kod z obrazka
 1. Wciśnij guzik załóż konto i potwierdź poprawność danych.
 2. Na Twój adres email zostanie wysłana informacja z hasłem do pierwszego logowania.
 3. Po zalogowaniu się w systemie będziesz widzieć swój „Pulpit”. Tu będą pojawiać się najważniejsze informacje wymagające Twojej uwagi.

 

 1. Aby zapisać się na szkolenie wejdź w zakładkę „Szkolenia”  ->  „Zapisz się na szkolenie”. W tym miejscu będą pojawiać się szkolenia w których możesz wziąć udział.

 

 1. W celu zapisania się na szkolenie wybierz termin oraz wciśnij funkcję „Zapisz się na to szkolenie”  a następnie potwierdź chęć uczestnictwa przyciskiem „Zapisz”.
 2. Niektóre szkolenia wymagają spełnienia określonych warunków. Zapoznaj się z nimi oraz kliknij w „Spełnij warunek”. Jest to niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu.

Jeśli będziesz miał jakiś problem napisz do nas rl@wopr.szczecin.pl

 

To wszystko! Do zobaczenia na szkoleniu!

 

 

 

 

 

Podstawa Prawna

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.