• 06 LIS 19

  SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  SZKOLENIA BHP
  DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
  I ROKU STUDIÓW
  W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
  I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

  Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej
  odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)
  od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
  2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, ul. Mickiewicza 16A.
  Dostępne terminy szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
  odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie:
  od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
  Szczegóły na stronie: http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us

   

  Instrukcja dla uczestników szkolenia BHP

  Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

   

  Przebieg szkolenia teoretycznego

  1. W celu rozpoczęcia szkolenia należy po 18 listopada 2019 r. zalogować się na indywidualnym koncie studenta/doktoranta w e-dziekanacie, a następnie wybrać zakładkę „Szkolenie bhp”.
  2. Szkolenie składa się z pięciu modułów (1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, 2. Bhp w pomieszczeniach uczelni, 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy 4. Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska).
  3. Po zapoznaniu się z treściami szkolenia bhp należy przystąpić do testu zaliczeniowego (możliwe są dwa podejścia).
  4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich przystępują do części praktycznej szkolenia (patrz punkty B 1-6).
  5. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

  Studenci, którzy nie zaliczą szkolenia w powyższym terminie, w celu zaliczenia semestru będą zobowiązani do podejścia do zaliczenia szkolenia w sesji poprawkowej.

   

  Przebieg szkolenia praktycznego

  Studenci studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia po zaliczeniu części teoretycznej muszą zalogować się na egzamin praktyczny zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1.

  1. Egzamin praktyczny odbywa się w pracowni RescueLab w budynku Instytutu Nauk o Morzu, ul. Mickiewicza 16A.
  2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej.
  3. Dostępne terminy egzaminu praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej. Wybrany termin szkolenia można zmienić do 48 godzin przed egzaminem. Nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezaliczeniem całego szkolenia BHP. Uwaga! Ilość grup szkoleniowych jest ograniczona.
  4. Jeżeli w trakcie egzaminu praktycznego student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługują mu kolejne, dodatkowe podejścia aż do osiągnięcia pełnej efektywności.
  5. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.

   

  Informacje dodatkowe

   

  1. Zaliczenie szkolenia bhp jest odnotowywane w systemie Egeria przez upoważnianego pracownika Pracowni Bezpieczeństwa Wodnego RescueLAB, natomiast w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta jest potwierdzane przez pracownika właściwego dziekanatu poprzez wbicie pieczątki „szkolenie bhp zaliczono” i następuje po zdaniu indeksu i karty na koniec sesji poprawkowej semestru zimowego.
  2. Szkolenie kończy się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu zaliczeniowego na platformie e-learningowej lub niestawienia się na egzamin praktyczny, student zalicza test poprawkowy w ustalonym przez organizatorów terminie sesji poprawkowej.
  3. Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę e-learningową, powinien skontaktować się mailowo z:
  • Studenci wydziałów: Nauk Ścisłych, Nauk Społecznych, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Teologicznego z mgr Marią Adamczyk, mail: maria.adamczyk@usz.edu.pl
  • Studenci wydziałów: Humanistycznego, Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Prawa i Administracji z mgr Apoloniuszem Kurylczykiem, mail: apoloniusz.kurylczyk@usz.edu.pl

  W wiadomości należy podać: wydział, kierunek studiów, imię i nazwisko, nr albumu, wydziału i kierunku studiów oraz opis problemu.

  1. W przypadku braku dostępu do szkolenia e-learningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres konrad.mielko@usz.edu.pl z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

   

   

  Podstawa Prawna

  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.