• 09 LIP 20

  Konkurs na stanowisko Adiunkta dydaktycznego w Uniwersyteckim Centrum Edukacji

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta dydaktycznego w Uniwersyteckim Centrum Edukacji

  liczba etatów: 1
  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.
  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Wymagania wobec kandydata:
  1. posiadany stopień doktora w dyscyplinie psychologia,
  2. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z przedmiotu psychologia,
  3. dyspozycyjność ze względu na prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz zdalnym.

  Zgłoszenie winno zawierać:
  1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
  2. Wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,
  3. Życiorys,
  4. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny pod adresem: http://.dso.usz.edu.pl/druki/,
  5. Kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, także uwierzytelnione
  tłumaczenie dokumentu na język polski (przez tłumacza przysięgłego),
  6. Wykaz publikacji naukowych, charakterystyka dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
  7. Oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia dostępne pod adresem: http:// dso.usz.edu.pl/druki/,
  8. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostępna pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/.
  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Uniwersyteckie Centrum Edukacji, ul. Wawrzyniaka 15, 70-393 Szczecin.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 sierpnia 2020 r.
  Planowana data zatrudnienia: 1 października 2020 r.
  Uczelnia zastrzega sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.